SHIBA APE 🦍 (SHIBAPEП¦)
ETH:0xbc5a079b01489abf34c58b3b1ca9cb7b3eaa880a

Etherscanhttps://etherscan.io/token/0xbc5a079b01489abf34c58b3b1ca9cb7b3eaa880a
Date Deployed
Mon, 07 Jun 2021 06:28:20 GMT | 6d ago | Block 12583950

📄 View contract source

"Smell Test" (automated contract audit)

Verified contract source
No prior similar token contracts
There are highly similar contracts that were deployed prior to this one. Cloned contracts may indicate a low quality token (e.g., pump & dump) unless there exists an offering other than the token itself.
Source does not contain a proxy contract
Source does not contain a pausable contract
Note: the Smell Test is an experimental new feature and may not be 100% accurate or detect all possible exploits. The results are not to be interpreted as advice and should be considered in the context of the project as a whole along with external information. Always do your own research and consult multiple sources of information.

Similar Token Contracts

ScoreName/SymbolAddressNetworkDeployedDiff
1.00Katsu Inu (KATSU)0xbf6281b0850b46f8f838f5ed9b15e0ad30065535ETH-6dIdentical
1.00Sweet Inu 🍭 (SWEETINU🍭)0x0a7b19a96f28828c0b70abe82880c2618c517104ETH+2dIdentical
1.00Unknown ()0x0f02032c0dfee8953855b6521b52d49fb2c83c30ETH+5dIdentical
1.00Kaka Inu (KAKA)0x12858cf4acab850fd620da34a93ae30db15d3ac3ETH+6dIdentical
1.00ShibaExchange Inu (SHIBE)0x1c01021be4a82b3c2860075af189ef4862132544ETH+23hIdentical
1.00NBOOK (NBK)0x2b2008ce23f532a1c9994826b7c25fd784d15126ETH+19hIdentical
1.00Tier Inu (TIER)0x30062eabec018ac86430134e2c4ff27e963eda13ETH+3dIdentical
1.00Skype Inu (SKYPE)0x386d7bc33cbdf4e03a31a17f93ef3828a7f35950ETH+1dIdentical
1.00Five Inu (5)0x4464157b83f41f0ce5f9c6583546bf0fef05f9b5ETH+22hIdentical
1.00Spooky Inu 👻 (SPOOKINU👻)0x4cbb6a9b5d3f9155cc423060c8e2e45e362e3656ETH+3dIdentical
1.00BUBBLE TEA INU 🧋 (BOBAINU🧋)0x52c906085e6323a8eda88b395da1a053fe04fc07ETH+3dIdentical
1.00Tanjiro Inu (TANJIRO)0x536b4b4e3a4177484aa45f9c64a2a647c475a888ETH+19hIdentical
1.00Money Shiba 💲🐕 (MSHIB 💲🐕)0x603f82bf619172ccbe6b0c5e12ed630830288d53ETH+2dIdentical
1.00Xes Inu (XES)0x649744dd4c8a5de16862d122bcfd3a30acb9c9fdETH+19hIdentical
1.00Space Cock Mission (SPACECOC🍆)0x72a47eaff8875c81e6a56d536039d703383d0167ETH+2dIdentical
1.00MXS (MATRIX SAM)0x76223641fee9789806ea9a788ff141e1d87946f5ETH+5dIdentical
1.00DogeDefi (DOGEDEFI)0x7631ad4d7f4cf9034a1897507c95bbdf1c81333aETH+5dIdentical
1.00Nirol Inu (NIROL)0x764a268e99e676b344e0ede84ba92bd776923620ETH+5dIdentical
1.00Solva Inu (SOLVA)0x7a0dce5c5ff0d25030d1108be24acbd3946d91f5ETH+4dIdentical
1.00ETH2SOCKS (ETH2SOCKS)0x86658f6373ff5238ad4b4a42074c5e4a12d6dea9ETH+1dIdentical
1.00Unknown ()0x8864a7d51607fadb77748cd8ba7b10fa8e9d55feETH+1dIdentical
1.00Penguin Inu (PENGUINU🐧)0x8c88d86626f03c5c296adf729a61c389f064f27eETH+3dIdentical
1.00Potti Inu (POTTI)0xa9786fb88d6a6878a704d111df9c487772796967ETH+3dIdentical
1.00Simba Inu (SIMBA🐕)0xb06cac42aa649ded15e4bf2d02ca8da08162e654ETH+2dIdentical
1.001 MARS COIN (1MARS)0xb3563c2a65fbda09b987a2642051ab489f0e676eETH+2dIdentical
1.00Eight Inu (8)0xbc0a271b374a9d46eed578042d1fe05ada1f12e1ETH+1dIdentical
1.00KishuSwap (KISHUSWAP)0xfd285d821b97c813aed58a1e7580e33b794e8215ETH-12dIdentical
1.00SmokinToken (STN)0xdfcb0e3c6be39c2f8cf4e132cd2c5deae462e0f8ETH-22dIdentical
1.00Neko Inu (NEKO)0xde00c212f236d0b4e0577a84c9393b69e671ca16ETH-14dIdentical
1.00Snow Inu ❄️ (SNOW❄️)0xdd3c4562a2d2357e029532794b73507bb34c934dETH-5hIdentical
1.00MEMEDAO (MEMED)0xd70269a382a8da4b3d6a131b5e8e2b0dc40f5b23ETH-9dIdentical
1.00Less Token (less.xyz) (LESS)0xd04da34917751f5281e20608bdf14040b9548291ETH-8dIdentical
1.00Haka Inu (HAKA)0xcff522c3d6b3a041011c8a8983b013bcf191fdbdETH-14dIdentical
1.00Shiba Shroom 🍄 (SHROOMBA🍄)0xc7431975b63d1850bf1ed93da4048b80af1db522ETH-3dIdentical
1.00petcemetery.xyz (DEADOG)0xc7209b41f61a702a602108bc04280f4347246c76ETH-24dIdentical
1.00DeFinity (DFNTY)0xc09fc6650db276844fbf2d8d4be0b6614e7d5693ETH-12dIdentical
1.00Jiro Inu (JIRO)0xc09194cf9646bd0347f78fd8546e1751a08ea348ETH-5dIdentical
1.00Panda Shiba 🐼 (SHIPANDA🐼)0x084d9e0d7c3f9bb8727c186ba53ac404751d4490ETH+4hIdentical
1.00SHibaSeed Inu (SHIBS)0xfb738906ecf7950c45ee3db613805797fc55e8dbETH-7dIdentical
1.00Sika Inu (SIKA)0xfaa85fb24e57f44e167eddcec84fbe8211c9b374ETH-7dIdentical
1.00Vinyl Records (VNYL)0xf9c0f6b2b29fc20858935375299aed1dde26e50dETH-4dIdentical
1.00Diddy Kong (DIDDY)0xf9adc5c84d047d124e3d9b60d6b17b5b38fa3696ETH-18dIdentical
1.00Shinkansen Inu (SHINKINU)0xf35767c2bef1cb721c5220da5f3f8cf074ebe885ETH-11dIdentical
1.00European Shiba (ESHIBA)0xf197d9bf1e522cdcdd815f8a43e79ac963322dc2ETH-20dIdentical
1.00Cons Inu (CONS)0xec03af39131ab3b8509b87b9c9257b2e6651764dETH-4dIdentical
1.00Keva Network (KEVA)0xebde650ec6abc25e619dd5afce6b3256fb15af91ETH-8dIdentical
1.00Trump Coin (TRUMP)0xe58fd7000c897f365369994efd03a5666661454aETH-20dIdentical
1.00Electro Nipples (ENIPPLES)0xe5268c298bdb890038b45dcbde4ef76df8f3cffdETH-6dIdentical
1.00ShibaLink Inu (SHIBL)0xe39393956dcad3336a038c54a919a0ba778aefeaETH-11dIdentical
1.00Howler (🐺)0xe2b5c5b4e00a9b8d2e9165f3dc72b5de5c7a604eETH-10dIdentical
1.00Hakku Inu (HAKKU)0xe15b242a4fd6cc81c615f034ff2989a6224dddbfETH-7dIdentical
1.00XeonShiba Inu (XSHIB)0xe08ab824a41241d4ccddb987db84a39f6cc7ef21ETH-11dIdentical
1.00WanKa (WK)0x1c8560fa78074323c20ed51e435cb105161245f5ETH+5dIdentical
1.00ShibaDerivatives Inu (SHIBD)0x35b92edb05759c8f03aaa46b2d3adc3e86417684ETH+5dIdentical
1.00Autism Finance (AUTISM)0x77ccbf80c9f94e9b9d3eb7af5c487e3401302daeETH+6dIdentical
1.00SHIBA DRUG STORE (SHIBDRUG🏥)0xb836fd02e39cc3b5cb4440842634fbd5994c97c6ETH+4dIdentical
1.00Alien Invaders 👽 (ALIEN👽)0x20c6b36913e7043483f15fe89b54d503d340d377ETH+4dIdentical
1.00WHALE INU 🐳 (INUWHALE🐳)0x24e642ed598349af640beffa7dbc278ae94e7b35ETH+4dIdentical
1.00Shibaholic Inu (SHIBAHOL🍷)0x3254412cbce2856e94f605fecc62dd744fb34578ETH+3dIdentical
1.00Unknown ()0x57a7921247b6cf4fdd046539c471ff00812848beETH+4dIdentical
1.00DotNet Inu (DOTNET)0x5bce2182e5f568dc2976a8fbfcd7725496d5f40bETH+5dIdentical
1.00Mikasa Inu (MIKASA)0x6abf910c33f87438c932d32c83c065923c0be869ETH+19hIdentical
1.00HUSKY CUM CUM (HUSKYCUM🚰)0x8c1a95c2ff179bc592d034517c3ca03528d6be9bETH+16hIdentical
1.00Jasmine Blossom Inu (JASMINU💮)0x1a97c9d5259b1932b36f5424e246dda9ca16e944ETH+4dIdentical
0.85Shiba Claus (SHIBCLS)0x89b07c9ddd53d17b1ec944c78d1521f2939551c8ETH+3dView
0.85RealArtWarehouse (RAW)0xb24e003476ad989af3f53a5b5c62b1cd75e2ef3aETH+4dView
0.85GameStonk (GME)0xfbae8a2cfb10c87254ecffad27cb51fc88178fb6ETH-26dView
0.85Doge-1 (DOGE-1)0xe76585b2419a10c0bb11635b179b9077f4655019ETH-27dView
0.85Kaito Inu (KAITO)0xe06895b2e9fc631d5b87d2fc719ce3eb1064c367ETH-21dView
0.85Pirate Booty (BOOTY)0xe57a6895f111d34c07bd7f2eab1039475869a646ETH-12dView
0.85Anti-Lockdown (FREE)0xc2bd7a597391f31d2e36c2cb769fce0e5bd6d482ETH-34dView
0.85Lion King (LKING)0xd645b692db236c61b42b936b3fc3df28db044be4ETH-18dView
0.85PUMASTONKS (PUMASTNKS)0xbf1234cbfe90608853461e500091d83f7c87b76eETH-18dView
0.85Stewie griffin (STEW)0xc87a8672dbc7d3e238d6a9217391239212c16ec2ETH-33dView
0.85CZ DOGE (CZDOGE)0xeecca97eb53f45a5e9bc4913fa5ae6c24f03b374ETH-27dView
0.85THEDOGEFATHERETH (DFET)0xdbac753939924cc5076637665e11205bedffceecETH-30dView
0.85boxer.finance (BOXFIN)0xda564af7704f18d51ea6fa32755a52450261b09bETH-6dView


Updated Sun, 06 Jun 2021 23:51:19 GMT